Prohlášení o zdravotní způsobilosti - plavání

  1. Mé dítě i já (kurz s rodiči) je/jsme plně zdravotně způsobilí k účasti na kurzu plavání (dále jen „kurz“), pořádaném Zonou v pohybu, společnosti Plavecká škola Praha a Brno s.r.o, IČ: 24242144, se sídlem Malletova 2350, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jen „Zona v pohybu“), a to v prostorách provozovny Zona v pohybu Kbely na adrese Mladoboleslavská 15/347, Praha 19 - Kbely.

  2. není mi známo, že jsem já (kurz s rodiči) nebo mé dítě v posledních 14 kalendářních dnech před účastí v kurzu přišli do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy takovým onemocněním,

  3. mému dítěti ani mě (kurz s rodiči) nebylo nařízeno karanténní opatření, ani nejeví/me známky akutního onemocnění (průjem, horečka, apod.),

  4. jsem byl/a seznámen/a s povinností bez zbytečného odkladu informovat instruktora kurzu o všech zdravotních problémech mých i dítěte (které mohou mít vliv na účast v kurzu) před začátkem každé lekce i v jejím průběhu,

  5. přijdu-li já (kurz s rodiči) anebo mé dítě v průběhu kurzu do kontaktu s osobou nemocnou infekčním onemocněním anebo podezřelou z nákazy takovým onemocnění anebo některému z nás bude nařízeno karanténní opatření, popřípadě bude některý z nás jevit známky akutního onemocnění, zajistím, aby se kurzu do doby mého vyléčení (kurz s rodiči), popřípadě zrušení karanténních opatření s dítětem účastnila jiná osoba, která nad ním bude vykonávat dohled a bude splňovat všechny požadavky stanovené v tomto prohlášení, resp. aby se dítě lekce/í, popřípadě kurzu neúčastnilo do doby jeho úplného vyléčení akutního onemocnění anebo zrušení karanténních opatření anebo po dobu nezbytnou pro ověření nákazy příslušným infekčním onemocněním (inkubační doba); o skutečnostech dle předchozí věty se zavazuji informovat Zonu v pohybu bez zbytečného odkladu; beru na vědomí, že Zona v pohybu je oprávněna v závislosti na oznámených skutečnostech mne i dítě z lekce/í, popřípadě kurzu vyloučit.

  6. jsem byl/a řádně poučen/a o své povinnosti zajistit nepřetržitý dohled nad dítětem po celou dobu trvání kurzu (kurz s rodiči) / s výjimkou průběhu lekce (kurz bez rodičů) a dále až do doby opuštění prostor provozovny, ve které se kurz koná, a dbát na bezpečnost dítěte,

  7. jsem byl/a obeznámen/a s provozně bezpečnostním řádem provozovny Zona v pohybu Kbely, na adrese Mladoboleslavská 15/347, Praha 19 - Kbely a byl/a jsem poučen/a o mé povinnosti řídit se ustanoveními tohoto řádu,

  8. jsem byl/a seznámen/a se skutečností, že dojde-li v důsledku nesplnění povinnosti dle tohoto prohlášení a/nebo porušení zdravotních opatření vyplývajících z provozně bezpečnostního řádu provozovny Zona v pohybu Kbely, jsem povinen/a kurz okamžitě opustit a Zona v pohybu má právo uplatnit sankci vyloučení z kurzu,

  9. jsem obeznámen/a s obchodními podmínkami Zony v pohybu a souhlasím s nimi.

Jsem si plně vědom/a právních a finančních následků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů, resp. nedodržování povinností, tohoto prohlášení vznikla škoda na zdraví či zdravotní ohrožení dětského kolektivu.

povinné položky

Nahoru